18. januára 2019

Bociany biele v okrese Snina v r. 2003 – 2018 – zrodila sa brožúra

Keďže sa v zime utlmuje množstvo úloh, ktoré riešime v teréne, viac času trávime prácou  v kancelárii.  Je to ideálny čas na analýzu […]
17. januára 2019

Hraničný priechod “Ulič – Zabroď” – stanovisko Správy NP Poloniny

Dňa 11.1.2019 odvysielala istá komerčná televízia vo  večernom spravodajstve príspevok s názvom „Hranica s Ukrajinou – Ochranári nechcú nový priechod“. Vzhľadom na […]
10. januára 2019

Monitoring bobra vodného (Castor fiber) v Poloninách pokračuje

Monitoring druhov živočíchov vykonávaného pracovníkmi Správy NP Poloniny prebieha na celom území Slovenska už piaty rok. Predmetom monitoringu je 146 […]
30. augusta 2018

Tvorba mapy migračných koridorov a biotopov veľkých cicavcov

Pod migráciou zveri rozumieme presuny živočíchov mimo pôvodné domovské okrsky. Migračný koridor je trasa, ktorá je pravidelne využívaná voľne žijúcimi […]
19. júla 2018

Sčítanie hniezd a mláďat bociana bieleho v okrese Snina

Bocian biely (Ciconia ciconia) je podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránený […]