Informačné stredisko Správy NP Poloniny

Najvýchodnejším slovenským domom je Informačné stredisko Správy NP Poloniny. Počas turistickej sezóny denne poskytuje informácie návštevníkom, slúži na vedecké účely, konajú sa tam mnohé ochranárske podujatia, súťaže, konferencie, prednášky či semináre. Zariadenie neslúži na rekreačné účely pre bežnú verejnosť, či turistov. Pre iné osoby, ako zamestnancov ŠOP SR, resp. MŽP SR, je možnosť ubytovania možná iba v prípade prenájmu celého objektu na účely organizovania podujatia, pracovného stretnutia, konferencie, a pod.

Pred jeho budovou sa nachádza skamenelina červa: Taphrehminthoida plana. Stopa tohto živočícha vznikla v usadeninách mora medzi paleocónom – stredným eocénom, tj. asi pred 25 miliónmi rokov. Skamenelina bola objavená v koryte rieky Cirocha pri Stakčíne. Exteriér informačného strediska je doplnený plastickými mapami, informačnými tabuľami, malou expozíciou živočíchov.

 

 

PREVÁDZKOVÝ  A  UBYTOVACÍ  PORIADOK

Informačného strediska v Novej Sedlici

 

Preambula

Vydávam Prevádzkový poriadok Informačného strediska v Novej Sedlici, ktoré je majetkom ŠOP SR Banská Bystrica. Je začlenené do organizačnej štruktúry Správy Národného parku Poloniny. Informačné stredisko sa prevádzkuje od 1.apríla do 31.októbra. Tento prevádzkový poriadok určuje zodpovednosť príslušných zamestnancov za správu zariadenia a jeho využívanie.

 

Článok I

Využívanie Informačného strediska 

 1. Informačné stredisko je primárne určené na:
 • podávanie informácií o národnom parku turistom
 • zabezpečenie dozoru výskumu, monitoringu a praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody v NP Poloniny,
 • pracovné stretnutia,
 • rekreačné účely pre zamestnancov ŠOP SR, rezortu MŽP SR a ich rodinných príslušníkov,
 • výmenné rekreácie v zmysle poukazov podpísaných riaditeľom ŠOP SR
 • environmentálne podujatia
 1. Iní záujemcovia o využívanie zariadenia musia požiadať riaditeľa Správy NP. V prípade súbehu žiadostí iných záujemcov so žiadosťou zamestnanca, prednosť má zamestnanec ŠOP SR a jeho rodinní príslušníci. V prípade súbehu žiadostí viacerých zamestnancov ŠOP SR rozhoduje o pridelení pobytu riaditeľ Správy NP na základe kritérií:
 • frekvencia pobytov zamestnancov v zariadení, školopovinné deti, počet prihlásených, prípadné porušenia prevádzkového poriadku pri predchádzajúcich pobytoch.
 1. Užívatelia Informačného strediska sú povinní chrániť zariadenie a jeho inventár pred poškodením, zničením a stratou.
 2. Užívatelia Informačného strediska v plnom rozsahu zodpovedajú za škody, ktoré spôsobili na majetku a inventári a sú povinní vzniknuté škody uhradiť.
 3. Pri využívaní Informačného strediska je každý povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a požiarno-bezpečnostné predpisy vyvesené v zariadení.
 4. Informačné stredisko poskytuje ubytovanie maximálne 15 lôžok a 8 prísteliek.
 5. Služobná miestnosť sa počas služobnej cesty poskytuje zamestnancom Správy NP Poloniny nepretržite.
 6. V jednotlivých izbách sa nachádza inventárny zoznam zariaďovacích predmetov.
 7. V Informačnom stredisku sa nachádzajú požiarno-bezpečnostné predpisy, kniha ubytovaných a kniha závad.

 

Článok II

Zodpovednosť za prevádzku a využívanie

 1. Prevádzku Informačného strediska zabezpečuje pracovník Správy NP Poloniny.
 2. Dopĺňanie inventáru, financovanie prevádzky a údržbu informačného strediska zabezpečuje Správa Národného parku Poloniny.
 3. Technicko-administratívny pracovník prijíma žiadosti o pobyt, predkladá na rozhodnutie riaditeľovi pridelenie pobytu v prípade súbehu žiadostí viacerých záujemcov o pobyt, vedie prehľadnú evidenciu o využívaní Informačného strediska.
 4. Stanovený pracovník zaeviduje do Knihy ubytovaných všetkých ubytovaných.
 5. Stanovený pracovník vyberá poplatok za ubytovanie a miestne poplatky za ubytovanie ktoré odvádza obci Nová Sedlica.
 6. Príjmy z prenájmu ubytovacieho zariadenia sa odvádzajú mesačne na príjmový účet ŠOP SR.
 7. Stanovený pracovník osobitne zabezpečuje a dohliada na dodávku vody a elektrickej energie, základný inventár, dbá na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky, údržbu ČOV, úpravu okolia zariadenia, požiarno-bezpečnostné opatrenia, odvoz odpadu a pod.

 

Článok III

Povinnosti užívateľa

 1. Zamestnanci ŠOP SR predkladajú žiadosti o pridelenie pobytu techn.-administratívnemu pracovníkovi úseku riaditeľa.
 2. Užívateľ Informačného strediska je povinný:
 • vyzdvihnúť si kľúče od zariadenia a prevziať zariadenie od stanoveného pracovníka (čl. II ods.1) najneskôr v deň nástupu t.j. v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod.,
 • uhradiť poplatok za ubytovanie a daň obci v deň nástupu stanovenému pracovníkovi (čl. II ods.1),
 • zaevidovať sa do Knihy ubytovaných,
 • skontrolovať stav zariadenia, neodkladne stanovenému pracovníkovi (čl. II ods.1) nahlásiť všetky závažné negatívne zistenia a zaevidovať zistenia do Knihy závad,
 • v plnom rozsahu dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy,
 • dbať na šetrné zaobchádzanie s inventárom,
 • škody vzniknuté na interiéri a inventári zavinením užívateľa v plnom rozsahu uhradiť,
 • bez súhlasu stanoveného pracovníka (čl. II ods.1) užívateľ nesmie zapožičať kľúče iným osobám,
 • v priestoroch zariadenia nie je povolené ubytovanie spolu s domácimi zvieratami,
 • v priestoroch zariadenia sa zakazuje fajčiť,
 • pred dočasným vzdialením sa a pred definitívnym odchodom zo zariadenia skontrolovať a zabezpečiť uzatvorenie okien, dverí, vypnutie svetla, vody, elektrospotrebičov, uschovať vynesený inventár a pod.,
 • zamedziť prístup nepovolaným osobám do zariadenia,
 • umožniť prístup osobe, ktorá je poverená kontrolou a dohľadom nad zariadením a informovať ju o prípadných negatívnych zisteniach,
 • po ukončení pobytu zanechať po sebe poriadok /t.j. poumývať a uložiť riad, vyprázdniť chladničku, uložiť prikrývky, a pod./,
 • po ukončení pobytu vrátiť zapožičanú posteľnú bielizeň a kľúče stanovenému pracovníkovi (čl. II ods.1) v pracovných dňoch od 7:30 do 12:00 hod.

Článok IV

Úhrada nákladov

 1. Príjmový doklad je základným zúčtovacím dokumentom na úhradu nákladov za využívanie zariadenia užívateľom.
 2. Poplatok za ubytovanie sa uhrádza v deň príchodu do zariadenia stanovenému pracovníkovi (čl. II ods.1), ktorý mu vystaví potvrdenie o zaplatení.
 3. CENNÍK za poskytnutie ubytovania v Informačnom stredisku platný od 1.septembra.2009:

 

  Poplatky
Ceny pre zamestnancov ŠOP SR a ost. zamestnancov rezortu MŽP SR 3 € /osoba/noc
Ceny pre rodinných príslušníkov (manžel/ka, dieťa)

– deti do 15 rokov 50 % z uvedenej ceny

5 € /osoba/noc
Ceny pre iných 10 € /osoba/noc
Ceny pre výskum podľa plánu hlavných úloh Správy NP Poloniny 5 € /osoba/noc
Výmenná rekreácia v zmysle poukazov podpísaných riaditeľom ŠOP SR
Prenájom zasadačky (odborné prednášky a pod.) 33 € /deň

 

 1. Za ubytovanie sa v zmysle VZN odvádza Obecnému úradu Nová Sedlica daň 0,67 € na osobu/noc.

 

Záverečné ustanovenia

Prevádzkový poriadok prerokovaný so ŠOP SR Banská Bystrica nadobúda účinnosť dňa 9.9. 2009.

 

V Banskej Bystrici dňa 9.9.2009

 

 

 

                                                           Ing. Andrej Vidra

                                                           riaditeľ ŠOP SR