Správa NP

Správa Národného parku Poloniny je organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody so sídlom na Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica. Štatutárnym orgánom štátnej ochrany prírody je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Územná pôsobnosť Správy Národného parku Poloniny je stanovená Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 3/2015 – 2. o územnej pôsobnosti organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V zmysle tohto dokumentu  má Správa NP Poloniny so sídlom v Stakčíne územnú pôsobnosť na území NP Poloniny, jeho ochranného pásma, ktorý bol vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny a na území celého okresu Snina, a to konkrétne:

okres Snina – okrem častí katastrálnych území, ktoré sú súčasťou vlastného územia CHKO Východné Karpaty – Hostovice a Osadné a okrem častí katastrálnych území, ktoré sú súčasťou vlastného územia CHKO Vihorlat – Kolonica, Ladomírov, Snina, Stakčín, Strihovce a Zemplínske Hámre.

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je podľa§ 65a ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou, zriadená ministerstvom životného prostredia SR ako príspevková organizácia,98a) ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov.98b)

 

Podľa § 65a ods. 2 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

a) obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízií,

b) plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice a uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy,

c) prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch podľa 35 ods. 6, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu,

d) vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch,

e) určuje držiteľom chránených živočíchov a chránených rastlín evidenčné číslo,

f) vedie evidenciu o nájdených chorých, zranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených, zranených a usmrtených celoročne chránených živočíchov,

g) vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi,

h) vyhotovuje, obstaráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady s ňou súvisiace, poskytuje informácie z nej a realizuje vybrané opatrenia z nej vyplývajúce,

i) vypracúva programy starostlivosti o územia medzinárodného významu,

j) vypracúva návrhy kompenzačných opatrení podľa 28 ods. 9,

k) poskytuje potrebné podklady a súčinnosť pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní,

l) zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,

m) vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a vedie evidenciu správ o výsledkoch ich výskumu a na svojom webovom sídle zverejňuje výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov ( 56 ods. 4),

n) vykonáva sprievodcovskú činnosť v chránených územiach,

o) vyberá vstupné do chránených území,

p) vedie evidenciu zmlúv, ktoré uzavrela podľa 61a až 61d,

q) spravuje jaskyne a pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré nadobudla ako opatrenie podľa 28 alebo ktoré nadobudla podľa § 30 ods. 7, § 61c ods. 1 alebo § 63,

r) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa 30 ods. 7 a § 61b, ako aj iné pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré má v nájme alebo výpožičke,

s) poskytuje vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku súčinnosť pri zabezpečení starostlivosti o pozemok podľa 61d,

t) vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,

u) riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody na základe poverenia orgánu ochrany prírody,

v) spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,

w) vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje činnosť informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody a krajiny,

x) zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov programov a dohovorov v oblasti ochrany prírody a krajiny a zabezpečuje a koordinuje starostlivosť o územia medzinárodného významu,

y) poskytuje súčinnosť pri vedení štátneho zoznamu,

z) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona alebo uvedené v jej štatúte.

 

Podrobnejšie informácie o pôsobnosti a ďalších úlohách Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len ŠOP SR) sú stanovené v štatúte ŠOP SR a jeho dvoch dodatkoch – Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2.

Štatút Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 k štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 k štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

 

ČO NÁM PREZRÁDZA LOGO NP POLONINY?

Logo Národného parku Poloniny – má trojuholníkový tvar symbolizujúci jeho polohu na hraniciach troch štátov – Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Vo vnútri je znázornený ako predstaviteľ fauny vlk dravý (Canis lupus). K vlkovi sa viaže prvý historický známy názov pohoria Bukovských vrchov z listín z r. 1630  – Vlčie hory.  V logu figuruje taktiež čemerica purpurová (Helleborus purpurascens), keďže v období tvorby loga bol druh na Slovensku známy iba z územia národného parku. Logo MaB poukazuje na zaradenie územia do programu UNESCO „Človek a biosféra“ prostredníctvom zapísania územia do zoznamu biosférických rezervácií sveta.

 

 

Logom s podobnou grafikou sa vyznačuje územie chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. Jedná sa o chránené územie susediace s územím NP Poloniny. V logu CHKO Východné Karpaty rovnako figuruje ako predstaviteľ fauny vlk dravý (Canis lupus) a ako symbol rastlinstva je v ňom zobrazená vetvička jedle bielej (Abies alba). Podobnosť týchto vyobrazení je zámerom a poukazuje na spoločnú históriu týchto dvoch chránených území. Národný park Poloniny vznikol v r. 1997 odčlenením severovýchodnej časti pôvodného územia CHKO Východné Karpaty, ktorá vznikla už v r. 1977.