Vážení odberatelia!

Žiadame Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý predstavuje  „pilotný projekt“ získavania údajov o potencionálnych odberateľoch dreva. Dotazník je anonymný, poskytnuté údaje budú slúžiť na výber odberateľov drevnej hmoty, ktorú umiestňuje Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne na trh.

Za každé vyplnenie ĎAKUJEME.

Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz:  Prieskum dopytu po dodávkach drevnej hmoty – dotazník

Kontaktná osoba pre prípadné doplňujúce otázky: Ing. Milan Proš/0903 298 191.