Organizačný poriadok Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne (S – NP Poloniny) bol schválený ministrom životného prostredia Jánom Budajom dňa 6.9.2022.

Dňa 23.09.2022 sa uskutočnilo na Správe Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne rokovanie so zástupcami zamestnancov združených v odborových organizáciách, zastúpených Podnikovým výborom pri ŠOP SR, Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz baní, geológie a naftového priemyslu (PV pri ŠOP SR) a Závodným výborom Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik (ZV ZO OZ LPM Ulič, š. p.)  za účelom prerokovania návrhu Organizačného poriadku Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.

Po prerokovaní so zástupcami zamestnancov združených v odborových organizáciách bol tento organizačný poriadok podpísaný štatutárom.

Organizačný poriadok Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni podpisu.

Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku sú nasledovné prílohy:

  • príloha č. 1 Organizačná schéma S – NP Poloniny,
  • príloha č. 2 Číselník pracovných miest.

Znenie organizačného poriadku aj s príslušnými prílohami na stiahnutie:

Organizačný poriadok Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Priloha č.1 Organizačná schéma S – NP Poloniny

Priloha č.2 Číselník pracovných miest