Pracovné stretnutie s dobrovoľnou strážou ochrany prírody

Pracovné stretnutie s dobrovoľnou strážou ochrany prírody

Dňa 16.2.2018 sa v priestoroch Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne uskutočnilo pracovné stretnutie organizované Správou národného parku s dobrovoľnými členmi stráže prírody.

Všetky národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska majú ustanovenú stráž prírody. Ide o profesionálnych strážcov a dobrovoľných členov stráže prírody, ktorí vykonávajú kontrolu a ochranu chráneného územia.

Profesionálny strážca je zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Správa Národného parku Poloniny zamestnáva na pozícii tejto funkcie štyroch profesionálnych strážcov.

Dobrovoľný člen stráže prírody je z radov verejnosti.  Je to veľmi dôležitý spolupracovník profesionálneho strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Väčšina z nich robí túto činnosť z nadšenia a lásky k prírode, nepoberajú za ňu plat. Vykonávajú takú istú činnosť ako profesionálny strážca, pričom ich hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi národného parku a na environmentálnu výchovu v teréne. Dobrovoľní ochranári skladajú skúšku, ktorú potvrdzuje Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny, použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má funkciu vykonávať. Dobrovoľných členov stráže prírody je v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny v súčasnosti päť.

Fyzická osoba môže byť zapísaná do zoznamu dobrovoľných členov stráže prírody pre územnú pôsobnosť NP Poloniny, najmä na návrh orgánu ochrany prírody (Okresný úrad Snina, Okresný úrad Prešov), organizácie ochrany prírody (Správa NP Poloniny), obce alebo občianskeho združenia, ktorého poslaním podľa stanov je ochrana prírody a krajiny. Takýchto kandidátov na Správe NP Poloniny evidujeme piatich, ktorí sú čakateľmi, a po aktívnom prístupe budú zo strany Správy NP Poloniny navrhnutí na zaradenie do zoznamu.

Legislatívny základ stráže prírody tvorí zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v ktorom §72-§80 definujú stráž prírody, jej oprávnenia a povinnosti. Správu Národného parku Poloniny poveril koordináciou činnosti stráže prírody v mieste jej územnej pôsobnosti Okresný úrad Prešov. Správa NP Poloniny na základe tohto poverenia vypracováva harmonogramy strážnych služieb pre členov stráže prírody, organizuje stretnutia, školenia a prezentuje vlastnú činnosť, taktiež publikuje správy a vykonáva spoločné kontrolné akcie.

Práve na predmetnom stretnutí s dobrovoľnou strážou prírody v NP Poloniny, prezentovali pracovníci Správy NP Poloniny aktuálne udalosti a činnosti prebiehajúce na území Národného parku, z dôvodu prehľadu o povolených a plánovaných činnostiach. Vyhodnotila sa činnosť stráže prírody v roku 2017. Na rok 2018 sa stanovil harmonogram pre spoločné kontrolné akcie s dobrovoľnou strážou prírody. Cieľom je posilniť kontrolu a monitoring územia počas hlavnej turistickej sezóny, so zameraním na víkendové služby na všetkých hlavných turistických chodníkoch v národnom parku. Dohodla sa spolupráca a pomoc pri organizovaní XLII. Východoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý sa uskutoční na území NP Poloniny v termíne 28.7. – 3.8.2018.

Strážcovia a členovia stráže prírody sú ľudia, ktorí dobre poznajú zverené územie a môžu Vám poskytnúť miestopisné informácie, informácie o prírode a o dôvode potreby jej ochrany, sprievodcovskú službu, odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne športové aktivity, podajú prvú pomoc a radu pri riešení problémov.
Ak teda niečo potrebujete, neváhajte ich osloviť. Strážca, aj člen stráže prírody sú tí, ktorí Vám vždy a všade ochotne poradia, porozprávajú o ochrane prírody a v prípade núdze pomôžu. Svojou spoluprácou sa snažia zachovať pre Vás a pre budúce generácie jedinečnosť slovenskej prírody.

Autor: admin