Živočíšstvo

Územie Národného parku Poloniny sa zo zoogeografického hľadiska nachádza v palearktickej oblasti, v zóne zmiešaných a listnatých lesov. Leží na rozhraní Západných a Východných Karpát, čo sa odráža aj na zastúpení živočíšnych druhov a ich spoločenstiev.

Na území Národného parku Poloniny bolo doteraz zistených 5981 druhov bezstavovcov, z toho napr. 21 druhov maloštetinavcov, 91 druhov mäkkýšov, 30 druhov kôrovcov, 234 druhov roztočov, 403 druhov pavúkov, 25 druhov koscov, 19 druhov šťúrikov, 20 druhov mnohonožiek, 71 druhov podeniek, 33 druhov važiek, 42 druhov pošvatiek, 53 druhov rovnokrídlovcov, 138 druhov bzdoch, 1472 druhov chrobákov, 31 druhov blanokrídlovcov, 43 druhov potočníkov, 819 druhov motýľov a 2 428 druhov dvojkrídlovcov.

Mimoriadny vedecký a ochranársky význam majú najmä východokarpatské endemity, ktorých areál celkového rozšírenia dosahuje západnú hranicu v NP Poloniny.

Malakofauna národného parku má vyslovene lesný raz. Z úzko endemických východokarpatských druhov boli zistené  Daudebardia calophana a Trichia bielzi.

V národnom parku je potvrdený výskyt 403 druhov pavúkov. K veľmi vzácnym patria napr. Araeoncus crassiceps a Collinsia inerrans.

Z mnohonožiek medzi východokarpatské endemity patria napr. plochuľa  Polydesmus polonicus, chobôtikovec Polyzonium transsilvanicum a mnohonôžka Leptoiulus baconyensis stuzicensis.

Zachovalosť vodných tokov potvrdzuje bohatá fauna podeniek. Zistili sa tu nové druhy pre faunu bývalého Československa – Ecdyonurus carpathicus, Beatis beskidensis, ďalej bol zistený aj vzácny východokarpatský endemit kriváka  Gammarus  kischineffensis.

Chrobáky národného parku sú zastúpené 1472 druhmi. Ich najcennejšími zástupcami sú početné východokarpatské endemity, ako napr. Nebria fuscipes, Patrobus styriacus  a ďalšie.

819 druhov motýľov je nielen pozoruhodnosťou tejto oblasti, ale sú významné i z celoslovenského hľadiska ako napríklad Aporodes floralis, Aporia crataegi, a ďalšie.

K dobre preskúmaným skupinám národného parku patria dvojkrídlovce.  Medzi  2 428 druhmi sú aj nové druhy pre vedu napr. Molophilus terrayi a Empis (Xanthempis) rohaceki.

Územie NP Poloniny sa vyznačuje svojráznymi a druhovo pestrými spoločenstvami stavovcov. Bohatstvo fauny stavovcov dokumentuje 320 druhov: 1 druh kruhoústych, 24 druhov rýb, 13 druhov obojživelníkov, 8 druhov plazov, 211 druhov vtákov a 63 druhov cicavcov.

Z kruhoústych a rýb patria k najviac ohrozeným mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri) a pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata).

Z obojživelníkov a plazov tu žijú, napr. mlok karpatský (Triturus montandoni), užovka stromová (Elaphe longissima) a užovka hladká (Coronella austriaca).

Územie NP Poloniny je zároveň Chráneným vtáčím územím a jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie lelka lesného (Caprimulgus europaeus), chriašteľa poľného (Crex crex) a jariabka hôrneho (Bonasa bonasia). Pravidelne tu hniezdi napríklad orol krikľavý (Aquila pomarina), sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ bielochrbtý (Dendocopos leucotos) a ďalšie.

Vydra riečna (Lutra lutra) a mačka divá (Felis silvestris) patria k ohrozeným druhom. Zo vzácnych druhov tu žije vlk obyčajný (Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos) a rys ostrovid (Lynx lynx). K ohrozeným patrí zubor hrivnatý (Bison bonasus). Od roku 2004 sa na území NP Poloniny realizuje projekt ,,Založenie voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého v slovenských Karpatoch “. V súčasnosti žije na území NP 25 kusová črieda zubrov. Nepravidelne na územie  prechádza z poľskej strany aj los mokraďový (Alces alces).

Veľká druhová diverzita fauny, početné zastúpenie druhov vzácnych, zoogeograficky alebo bioindikačne významných, dokazujú vysokú kvalitu biocenóz Národného parku Poloniny.