Európske chránené územia v Národnom parku Poloniny (NATURA 2000)

NATURA 2000 je názov pre sústavu chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného bohatstva, ktoré ja významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Sústavu NATURA 2000 v Národnom parku Poloniny tvoria 2 typy území:

  • chránené vtáčie územia
  • územia európskeho významu.

 

Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy (SKCHVU002)

Územie chránené z dôvodu ochrany druhov vtákov: chriašteľ poľný, bocian čierny, orol krikľavý, včelár lesný, rybárik riečny, sova dlhochvostá, žlná sivá, ďateľ čierny, ďateľ bielochrbtý, penica jarabá, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, strakoš sivý, prepelica poľná, krutihlav hnedý, žltochvost lesný, lelek lesný, jariabok hôrny

Výmera: 40 932 ha

Katastrálne územie: Osadné, Hostovice, Zvala, Ruské, Smolník nad Cirochou, Parihuzovce, Veľká Poľana, Ostrožnica, Runina, Pčoliné, Zboj, Starina nad Cirochou, Nová Sedlica, Topoľa, Dara, príslop, Ruský Potok, Jalová, Stakčín, Snina, Stakčínska Roztoka, Kolbasov, Uličské krivé, Kalná Roztoka, Klenová, Ulič, Ruská Volová, Brezovec, Ubľa

 

Územie európskeho významu Bukovské vrchy (SKUEV0229)

Územie chránené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plavajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov, Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, Horské kosné lúky, Kyslomilné bukové lesy, Javorovo-bukové horské lesy, Bukové a jedľové kvetnaté lesy, Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa, Lipovo-javorové sutinové lesy, Slatiny s vysokým obsahom báz, Nížinné a podhorské kosné lúky, Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách a horské psicové porasty na silikátovom substráte, Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží.

Výmera:  29 215,13 ha

Katastrálne územie: Dara, Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčínska Roztoka, Stakčín, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zvala, Zboj

Stupne ochrany: 3, 5

Druhy európskeho významu: bahnička kranská, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, dvojhrot zelený, kyjanôčka zelená, roháč obyčajný, bystruška Zawadského, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, fúzač alpský, mlok karpatský, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý, zubor hrivnatý.

 

Územie európskeho významu Stinská (SKUEV0210)

Územie chránené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, Horské kosné lúky, Javorovo-bukové horské lesy, Bukové a jedľové kvetnaté lesy, Slatiny s vysokým obsahom báz.

Výmera: 1 532,79 ha

Katastrálne územie: Nová Sedlica, Ulič, Uličské Krivé, Zboj

Stupeň ochrany: 3, 5

Druhy európskeho významu: bahnička kranská, zvonček hrubokoreňový, spriadač kostihojový, kobylka Pholidoptera transsylvanica, fúzač alpský, mlok karpatský, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, podkovár malý.

 

Územie európskeho významu Ulička (SKUEV0234)

Územie chránené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos, Horské vodné toky a bylinné porasty pozdľž ich brehov, Bukové a jedľové kvetnaté lesy.

Výmera: 101,81 ha

Katastrálne územie: Kolbasov, Nová Sedlica, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj

Stupeň ochrany: 2, 5

Druhy európskeho významu: pĺž severný, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, hrúz fúzatý, hrúz Kesslerov, hlaváč bieloplutvý, fúzač alpský, vydra riečna, mlok karpatský, mlok hrebenatý, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý.