Na základe novely č. 6/2022 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. vzniká ku dňu 31.3.2022 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou pod priamou riadiacou činnosťou Ministerstva životného prostredia.