V Poloninách vznikne nový turistický chodník na trase Príslop – PR Gazdoráň

V Poloninách vznikne nový turistický chodník na trase Príslop – PR Gazdoráň

Turistický chodník povedie z obce Príslop k vysielaču nad lokalitou Karcaba, potom cez lúky, naprieč Náučnou geologickou lokalitou Dara (http://nppoloniny.sopsr.sk/navstevnici/naucne-chodniky-a-lokality-2/) pozdĺž štátnej cesty, ďalej pokračuje lesným chodníkom až na lokalitu Prírodnej rezervácie (PR) Gazdoráň, následne po lesnej ceste vyúsťuje na štátnu komunikáciu II/558, ktorou je možné sa dostať k autobusovej zastávke nad Vodárenskou nádržou (VN) Starina.

Trasa je výnimočná z hľadiska geomorfologického, botanického a hydrologického. Jedná sa o mierne náročnú trasu s dĺžkou cca 7 km, ktorú bežný turista zvládne za cca 2-3 hod. Trasa vedie po existujúcich účelových komunikáciách (lesných a poľných cestách) v k.ú. Starina nad Cirochou, k.ú. Dara, k.ú. Príslop, takže pre vznik chodníka nebudú potrebné rozsiahle terénne úpravy, iba ľahké terénne práce pozostávajúce z odstránenia konárov a drevín prekážajúcich v trase chodníka.

Značenie turistickej trasy bude realizované v zmysle STN 01 8025 pásovými značkami a šípkami. Farba značenia bude upresnená po dohode s Klubom slovenských turistov. Na začiatku a na konci trasy budú umiestnené smerovníky so smerovkou pásového značenia a na samotnej trase budú osadené značkárske kolíky. Na značkárske kolíky budú osadené aj doplnkové tabule a špeciálne informačné tabule.

Prevádzková doba chodníka bude v čase od 9:00 do 17:00, z dôvodu výkonu práva poľovníctva. Túto podmienku stanovil vo svojom záväznom stanovisku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., ktorý je správcom dotknutých štátnych pozemkov.

Následná údržba náučného chodníka bude zabezpečená zamestnancami Správy NP Poloniny, ktorí minimálne 2-krát ročne, resp. podľa potreby, absolvujú trasu chodníka a odstránia z neho prípadné prekážky (konáre), odpadky a nečistoty.

Aktivity smerujúce k zriadeniu nového turistického chodníka vznikli zo záverov procesu vypracovávania návrhu nového návštevného poriadku NP Poloniny v roku 2018, na ktorom participovala i verejnosť. Z doručených návrhov a návrhov zamestnancov správy národného parku vyplynula požiadavka na zriadenie nového turistického chodníka na lokalitu PR Gazdoráň. Dôvodom pre vznik chodníka boli aj sústavné nelegálne návštevy lokality turistami z dôvodu spoznania lokality alebo získania pekných fotografií. Chrbtová plošina Gazdoráňa je krajinnou dominantou okolia VN Starina a má veľký krajinársko – estetický význam. Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli sprístupniť túto atraktívnu lokalitu verejnosti ako jednu z ďalších možností aktívneho odpočinku v území NP Poloniny. Pretože jednou z veľmi dôležitých úloh národných parkov je poskytovať možnosti na využívanie voľného času, rekreáciu, turistiku, duchovné obohatenie, inšpirácie pre vedu, kultúru a umenie či podporu fyzického a psychického zdravia.

Proces schvaľovania nových turistických a náučných chodníkov je zdĺhavý, najmä v súvislosti so získavaním súhlasných stanovísk vlastníkov pozemkov, a tiež všetkých zainteresovaných orgánov štátnej správy. Preto sa ŠOP SR – Správe NP Poloniny podarilo získať právoplatné územné rozhodnutie o využití územia až na sklonku tohto roka, a teda chodník na Gazdoráň by mal byť oficiálne prevádzkovaný v budúcoročnej letnej turistickej sezóne. Aktuálne Správa NP Poloniny spolupracuje s Klubom slovenských turistov, s ktorým riešime registráciu plánovaného chodníka, pridelenie čísla, farby a tiež jeho vyznačenie.

Na navrhovanom turistickom chodníku bude mať verejnosť možnosť spoznať aj Prírodnú rezerváciu Gazdoráň. Jedná sa o maloplošné chránené územie vyhlásené v r. 1993, kde platí štvrtý stupeň ochrany. Celková výmera územia je 17,30 ha. Predmetom jej ochrany sú teplomilné lúčne spoločenstvá na xerotermnom stanovišti flyšových čergovských vrstiev Bukovských vrchov. Z chránených a ohrozených druhov sa tu vyskytuje napríklad čemerica purpurová, vstavač počerný, hniezdovka hlístová, medúnka medovkolistá, ľalia zlatohlavá, a iné botanické skvosty, ktoré sa tu vyskytujú vďaka činnosti predkov miestnych rodákov vysídlených obcí Starina nad Cirochou a Dara. Tieto vzácne lúčne a krovinné spoločenstvá vznikli odlesnením pôvodných dubovo-hrabových a podhorských bukových lesov a roľnícko-pastierskym hospodárskym využívaním. Svojimi praktickými skúsenosťami a zásadami miestni obyvatelia pri obhospodarovaní trávnych porastov rešpektovali súlad s utváraním krajiny, jej stabilitou a kultúrou. Až do začiatku výstavby VN Starina bola časť lúk využívaná kosením na výrobu sena. Kosné lúky Gazdoráňa taktiež predstavujú významné lovné biotopy dravých vtákov ako haja červena, orol krikľavý a myšiak lesný.

Na novom turistickom chodníku vám želáme, aby ste tu s kamarátmi, rodinou, či osamote zažili obohacujúce zážitky, aby ste tu videli neskutočné výhľady a oddýchli si od stresu v práci, škole, či doma, aby sa vám zlepšila kondička a naučili ste sa niečo nové o prírode národného parku. Veríme, že sa v budúcom roku s vami stretneme, na jeho slávnostnom otvorení.

Text: Zuzana Bartušová

Foto: Marek Staško, Tomáš Didirka

Mapy: Martina Vlasáková & Jozef Štofík

Mapy na stiahnutie v pdf – súboroch:

Turistický chodník Príslop_PR Gazdoráň_ortofotomapa

Turistický chodník Príslop_PR Gazdoráň a chránené územia

 

Krajina v okolí budúceho turistického chodníka Príslop – PR Gazdoráň

 

Prírodná rezervácia Gazdoráň z vtáčej perspektívy. Foto: Filip Kulisev