30. augusta 2018

Tvorba mapy migračných koridorov a biotopov veľkých cicavcov

Pod migráciou zveri rozumieme presuny živočíchov mimo pôvodné domovské okrsky. Migračný koridor je trasa, ktorá je pravidelne využívaná voľne žijúcimi […]
19. júla 2018

Sčítanie hniezd a mláďat bociana bieleho v okrese Snina

Bocian biely (Ciconia ciconia) je podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránený […]
5. júna 2018

Aktívny manažment v Prírodnej rezervácii Bahno

Rašeliniská sú veľmi významným prírodným fenoménom. V Národnom parku Poloniny patria medzi vzácne nelesné spoločenstvá. Ich vznik, ako ich poznáme dnes, […]
29. mája 2018

Monitoring druhov živočíchov európskeho významu na území národného parku

Monitoring druhov európskeho významu je dôležitý zdroj údajov pre ochranu prírody vo všetkých členských krajinách Európskej únie na národnej aj medzinárodnej […]
27. apríla 2018

Príbeh „poloninského“ modráčika horcového

Jednou z úloh vyplývajúcich zo štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), a teda Správy NP Poloniny, je realizácia opatrení v chránených […]