Interné odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR – školenie anorganikov

Interné odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR – školenie anorganikov

Za jednu z dôležitých úloh zamestnávateľa možno považovať starostlivosť o kvalifikáciu svojich zamestnancov. Investície do vzdelávania zamestnancov patria v súčasnosti medzi najvýznamnejšie investície zamestnávateľa. Úspech zamestnávateľa závisí vo veľkej miere aj od kvality práce zamestnancov. Kvalitní zamestnanci predstavujú pre svojho zamestnávateľa silnú zbraň v konkurenčnom prostredí a jeho vizitku. Netreba zabúdať, že je aj v záujme samotných zamestnancov starať sa o svoju kvalifikáciu, snažiť sa nadobúdať nové vedomosti a skúsenosti, čím si zvyšujú hodnotu svojej pracovnej sily na trhu práce.  Vzdelávanie zamestnancov je výrazom určitého druhu starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, ktorý v konečnom dôsledku je spôsobilý priniesť úžitok obom stranám.

V tomto duchu sa v máji na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Geologickej sekcii, Katedre geológie a paleontológie, uskutočnilo školenie anorganikov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Témy školenia boli rozmanité: stručné dejiny planéty Zem, poznávanie hornín a minerálov, klasifikácia magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, zmeny a aktuálne členenie chronostratigrafickej tabuľky (ktorá sa neustále aktualizuje s pribúdajúcimi poznatkami), využitie paleontológie na určovanie veku hornín, poznania vývoja na našej Zemi a ako indikátorov sedimentačného prostredia, základy regionálnej geológie Západných Karpát, možnosti využitia významných anorganických javov v oblasti geoturistiky. Zároveň stretnutie poskytlo priestor pre výmenu poznatkov, nápadov a cenných rád v oblasti ochrany anorganických javov.

Školenie zorganizoval a viedol „náš“ šikovný anorganik zo Správy CHKO Malé Karpaty RNDr. Alexander Lačný, PhD. na svojej Alma Mater, kde taktiež pôsobí ako externý zamestnanec. Mineralogická, horninová, paleontologická zbierka, zbierka meteoritov, či historických geologických prístrojov, ktoré by mohli viaceré múzeá závidieť, poskytli hodnotný výučbový materiál z celého Slovenska. Lepšie raz vidieť ako sto krát počuť, a to bez cestovania. Punc vážnosti školeniu dodali vysokoškolskí pedagógovia z Geologickej sekcie, ako prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., ktorý nás osobne privítal a otvoril školenie. Mineralogické zbierky a zbierku meteoritov obohatil  svojim sprievodným slovom  Mgr. Daniel Ozdín, PhD. z Katedry mineralógie a petrológie.  Tento vynikajúci odborník vo svojej oblasti je jedným z mála odborníkov na Slovensku, ktorý sa na vedeckej úrovni zaoberá meteoritmi, ich determináciou a klasifikáciou. Taktiež je autorom zaujímavej a prepracovanej www.ozdinminerals.com. Mne osobne sa podarilo v univerzitných mineralogických zbierkach nájsť novú mineralogickú lokalitu dawsonitu v NP Poloniny, o ktorej sme nemali vedomosť.  O svojom významnom objave stopy dinosaura v Tichej doline vo Vysokých Tatrách na Slovensku nám z prvej ruky porozprával jej objaviteľ doc. RNDr. Milan Sýkora, CSc. Tento úspešný vedec a vysokoškolský pedagóg na Katedre geológie a paleontológie nás sprevádzal paleontologickými zbierkami. Ďalší profesionál vo svojom odbore, ktoré má informácie nielen teoreticky naštudované, ale aj „zažité“, čo z neho robí „majstra“. Od takýchto osobností sa poznatky priam „nasávajú“, navyše ak majú talent na ich podanie populárno – náučným štýlom.

Na školení sme sa dozvedeli nové, „oprášili“ staré . Opakovanie matka múdrosti, otec úspechu a my sme zase múdrejší a lepšie pripravení plniť si svoje úlohy stanovené v našej náplni práci a v pláne hlavných úloh, t. s. starostlivosť o významné anorganické javy a formy, geologický a geomorfologický prieskum významných anorganických javov a foriem, či doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových anorganických javov a lomov pre potreby ochrany prírody. Zároveň sme si obohatili „databázu“ kontaktov o odborníkov, s ktorými budeme môcť konzultovať problémy a otázky, s ktorými sa v praxi stretávame.

Ďakujeme vedeniu na Riaditeľstve Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, že nám školenie umožnilo. No najmä, všetci nadšení a spokojní účastníci ďakujeme, RNDr. Alexandrovi Lačnému, PhD. za jeho energiu, čas a chuť zorganizovať školenie, čo sa týka jeho odbornej náplne počnúc, až po praktické technické detaily končiac (ubytovanie, doprava, a pod.). Pričom to realizoval nad rámec svojej pracovnej náplne, dobrovoľne „iba“ zo svojho nadšenia a dobrej vôle.

admin