Národné parky na poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí vnímajú naliehavú spoločenskú potrebu byť prístupnými aj pre telesne hendikepovaných a nevidiacich či slabozrakých návštevníkov

Národné parky na poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí vnímajú naliehavú spoločenskú potrebu byť prístupnými aj pre telesne hendikepovaných a nevidiacich či slabozrakých návštevníkov

Môcť spoznávať krásy Východných Karpát bez obmedzení, predovšetkým, ale nielen bez technických bariér. Aj preto Národný park Poloniny v spolupráci s Bieščadským národným parkom pripravujú konkrétne kroky, a vzhľadom na spoločný cezhraničný problém aj spoločne akceptovateľné riešenie pre dostupné poznávanie krás a jedinečností Bieščad a Polonín, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

MBR Východné Karpaty sa rozprestiera na ploche 208 089 hektárov, k jej najväčším prírodným vzácnostiam patria komplexy pôvodných bukových lesov a východokarpatských horských lúk nad hornou hranicou lesa, známych ako poloniny.  Jedným z cieľov biosférických rezervácií, ktoré sú vyhlásené organizáciou UNESCO, je okrem ochrany prírody aj skúmanie vzťahov medzi človekom a prírodou a rovnako tiež napomáhanie trvalo udržateľnému životu a rozvoju územia. Aj preto si uvedomujeme, že pri ďalšom plánovaní rozvoja územia Východných Karpát je žiadúce brať ohľad na špecifiká, ku ktorým patrí aj prelínanie západnej a východnej kultúry, predovšetkým v podobe drevenej sakrálnej aj svetskej architektúry, vojnové udalosti a mnohé ďalšie.

Vo fáze prípravy spoločného cezhraničného projektu by sme radi poznali aj odporúčania či pripomienky verejnosti, tak odbornej ako aj laickej.

V prípade vášho záujmu o bližšie informácie, resp. ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy či odporúčania k tejto téme, nás prosím neváhajte osloviť, či už Vašou aktívnou účasťou a zapojením sa do internetovej prezentácie projektu, ktorá bude spojená s on-line konzultáciami dňa 05.09.2023, alebo zaslaním Vašich odporúčaní, návrhov, či pripomienok v písomnej podobe prostredníctvom e-mailom najneskôr do 08.09.2023. Podrobné informácie sledujte na webovej stráne. Už vopred ďakujeme za podnety, ktoré prispejú k presadzovaniu rovnakých podmienok pre všetkých.

Základné informácie o pripravovanom projekte:

 

Zdroj financovania: Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Názov projektu: BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR

Hlavný cieľ projektu: Sprístupnenie jedinečností Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty bez bariér, aj s dôrazom na ochranu prírody a budúcnosť územia Poľska/Slovenska/Ukrajiny, vytvorenie turisticky atraktívnej ponuky aj pre ohrozené skupiny obyvateľstva vrátane zdravotne hendikepovaných návštevníkov, seniorov a deti.

Špecifické ciele projektu:

  • Skvalitnenie existujúcej infraštruktúry cezhraničných turistických chodníkov na území Bieščad a Polonín, vrátane spoločného a kompatibilného monitoringu návštevnosti, pre odolnosť chránených území
  • Zmapovanie technických prekážok návštevnosti pre ohrozené skupiny obyvateľov, vypracovanie spoločného riešenia pre sprístupnenie Bieščadského NP a NP Poloniny ako súčasti MBR Východné Karpaty, aj pre návštevníkov s telesným postihnutím, vrátane nevidiacich a slabozrakých
  • Príprava produktov a pilotné sprístupnenie dvoch vybraných lokalít/chodníkov v rámci oboch národných parkov
  • Kreovanie nových produktov cestovného ruchu aj s ohľadom na špecifické potreby návštevníkov, vytvorenie podmienok pre poskytovanie sprievodcovských služieb aj vrátane ohrozených skupín návštevníkov
  • Budovanie kapacít pre starostlivosť o chránené územia MBR Východné Karpaty
  • Spoločná prezentácia a propagácia jedinečností MBR Východné Karpaty

Projektoví partneri:

Národný park Poloniny (líder)

Bieszczadzki Park Narodowy

Navrhované aktivity projektu:

Aktivita 1. Cezhraničná turistická infraštruktúra MBR Východné Karpaty

Skvalitnenie infraštruktúry dvoch cezhraničných turistických chodníkov: Wetlina – Rjaba skala – Runina a Wielka Ravka – Kremenaros – Nova Sedlica

Spoločný systém monitorovania návštevníkov na oboch cezhraničných turistických trasách

Monitorovanie príchodov turistov, správa údajov s cieľom následnej analýzy a spoločného plánovania

Manažment údajov o cezhraničnom území, vrátane merania spokojnosti obyvateľov a hodnotenia sociálnej únosnosti návštevníkov

 

Aktivita 2. Spoločná ponuka MBR Východné Karpaty

Spoločná propagácia NP Bieščady a NP Poloniny prostredníctvom moderných technológií: spoločná mobilná aplikácia „AROUND KREMENAROS“ a aktualizácia informácií zverejnených na webovej stránke „AROUND KREMENAROS“ https://park.idea-solution.pl/sk

 

Off-line turistický sprievodca (bez internetu) z dôvodu zaručenia bezpečnosti návštevníkov v území aj v prípade nepredvídaných udalostí, hlasový opis informácií o lokalite, v ktorej sa návštevníci nachádzajú

 

Zabezpečenie nevyhnutného vybavenia pre edukáciu návštevníkov (IKT technika, mobiliár a ďalšie)

 

Sprístupnenie informácií o NP Bieščady a NP Poloniny, ako súčasti MBR Východné Karpaty na existujúcich informačných paneloch, obnova/modernizácia panelov a doplnenie informácií prostredníctvom QR kódov

 

Aktivita 3. Parky bez hraníc, parky pre všetkých

Zmapovanie technických prekážok a bariér vo vnútorných a vonkajších zariadeniach v oboch národných parkoch

 

Vypracovanie „Akčného plánu pre parky bez hraníc vo Východných Karpatoch“ s návrhom riešení pre návštevníkov s telesným postihnutím, vrátane nevidiacich a slabozrakých, príprava produktov

 

Audio-sprievodca a obsah prispôsobený pre nevidiacich návštevníkov (audiopopis) podľa platnej normy

 

Realizácia sprístupnenia 2 vybraných lokalít/chodníkov v oboch národných parkoch pre vozičkárov a nevidiacich/slabozrakých návštevníkov vrátane navigačných pokynov (Połonina Wetlińska v Bieszczadoch a Zboj pri meteroide v Poloninách)

 

Kúpa ekologického bezbariérového vozidla so zníženou podlahou a s prídavným zariadením pre invalidné vozíky pre poskytovanie služieb pre ohrozené skupiny návštevníkov

 

Aktivita 4. Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Biosférickej rezervácii Východné Karpaty

Tvorba scenárov sprievodcovských služieb pre vybrané turisticky atraktívne miesta (UNESCO lokalita Havešová s povinným sprievodom NP Poloniny, miesta s prezentáciou autentických legiend regiónu)

 

Rozšírenie a skvalitnenie environmentálnej výchovy: príprava/spracovanie vzdelávacieho programu pre školy (prírodovedné vzdelávanie)

 

Rozšírenie a skvalitnenie sprievodcovskej činnosti v národných parkoch

 

Školenie/workshop pre sprievodcov

 

Organizácia výtvarnej a fotografickej súťaže

 

Aktivita 5. Propagácia projektu: Úvodná, priebežná a záverečná konferencia. Priebežná konferencia spojená s odborným workshopom. Internetová stránka projektu.

 

Zainteresované strany: poľské a slovenské národné parky, ekologické organizácie, turistické organizácie, univerzity, miestna komunita, obyvatelia, orgány zodpovedné za ochranu prostredia na oboch stranách hranice, podnikatelia, ďalší socio-ekonomickí partneri

Územie realizácie projektu: Slovenská republika, okres Snina a okres Medzilaborce/Prešovský kraj, Poľská republika, Podkarpackie vojevodstvo

Odhadovaný rozpočet: 900 000 EUR (predbežne)

Plánovaný termín realizácie projektu: 01/2024 – 12/2025

INTERNETOVÁ PREZENTÁCIA PROJEKTU AON-LINE KONZULTÁCIE: 05.09.2023, 13:00 – 14:00 CET

Na prezentáciu sa pripojíte prostredníctvom tohto linku:
https://teams.live.com/meet/9413873795077?p=B3QfQ1ouwDZ3UGLl

PODÁVANIE PRIPOMIENOK/OTÁZOK/ODPORÚČANÍ (výlučne v písomnej/e-mailovej podobe): 08.09.2023, 12:00 CET, daniela.galandova@nppoloniny.sk

Kontakt vo veci participácie: Ing. Daniela Galandová, daniela.galandova@nppoloniny.sk

Body projektu, ktoré považujeme za potrebné konzultovať s verejnosťou:

  • Projektové aktivity, predovšetkým vhodnosť vytipovaných lokalít pre zabezpečenie bezbariérového prístupu
  • Rozsah/detaily propagácie projektu, predovšetkým vhodnosť/variabilnosť promo produktov, prípadne ďalšie témy, ktoré súvisia s cieľom projektu

 

#Interreg #InterregPLSK #PolskaSlowacja #PolskoSlovensko

#EU #EuropeanCommission

#Karpaty #Poloniny #Bieščady #ParksForAll