Národný park Poloniny – krátke bilancovanie právnej subjektivity

Národný park Poloniny – krátke bilancovanie právnej subjektivity

Slovenské národné parky prechádzajú historicky najväčšou reformou ochrany prírody. Od 1.apríla zriadené správy národných parkov majú právnu subjektivitu a stávajú sa správcami štátneho majetku. Reforma bola schválená Národnou radou SR dňa 14. 12. 2021.

V rámci schválenej reformy dňa 1. apríla 2022 vznikla samostatná Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne (ďalej len „S – NP Poloniny“), odčlenením od Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici. V súčasnosti má za sebou viac ako 4 mesiace existencie, čo je čas na prvé bilancovanie jej činnosti (prvých 100 dní k 9. júlu 2022).

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne bola zriadená zákonom č. 6/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Proces delimitácie bol zavŕšený podpisom delimitačných protokolov Správy NP Poloniny s tromi subjektami:  Lesopoľnohospodársky majetok š. p. Ulič, Lesy SR š. p. Banská Bystrica a Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, ktorému predchádzali náročné rokovania medzirezortnej delimitačnej komisie na úrovni ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Jeho výsledkom je samostatná príspevková organizácia  zriadená Ministerstvom životného prostredia SR spravujúca štátny majetok vo vlastníctve štátu v 4. a 5. stupni ochrany. Do priamej správy S-NP Poloniny prešlo 8 331 ha pozemkov vo vlastníctve štátu. Ide predovšetkým o lokality najvyššieho prírodovedného, v našom prípade i svetového významu – o lokalitu svetového prírodného dedičstva Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy (komponenty Stužica – Bukovské vrchy, Rožok, Havešová a Udava). Podľa stupňov ochrany pod správu národného parku prešlo 2 294 ha územia v piatom stupni ochrany, 441 ha vo štvrtom stupni ochrany a 5 596 ha v treťom stupni ochrany. Spolu to predstavuje 27,95 % z celkovej výmery vlastného územia Národného parku Poloniny.

 

V rámci delimitácie boli pod správu národného parku prevedené tiež budovy a stavby, celkovo 12 objektov. Z LPM, š.p. Ulič bolo delimitovaných 8 objektov, 1 objekt zo Štátnych lesov SR. Väčšina objektov slúžila ako poľovnícke chaty, ich technicky stav je zlý, objekty si vyžadujú údržbu, opravu, či rekonštrukciu. Delimitované boli tiež tri objekty zo Štátnej ochrany prírody SR, ktoré využívala správa národného parku (administratívna budova v Stakčíne, Informačné stredisko v Novej Sedlici a Terénna stanica v Ruskom).

Procesom transformácie národného parku došlo k navýšeniu pracovných miest v organizácii na 42. Národný park sa týmto stal významným zamestnávateľom v regióne. Delimitáciou štátnych pozemkov pod správu národného parku prešlo 23 zamestnancov z Lesopoľnohospodárskeho podniku š.p. Ulič. Všetky pracovné miesta boli zachované, nikto kvôli reforme neprišiel o prácu. Ako jediný národný park, okrem technicko-odborných zamestnancov, zamestnávame i robotníkov.

V rámci novej organizačnej štruktúry S-NP Poloniny boli zriadené tri pracoviská: riaditeľstvo  v Stakčíne so sídlom na Ul. mieru 193, pracovisko v Stakčíne – Parková 292/1, pracovisko v Novej Sedlici – č. d. 174, 067 68. Zároveň vznikli 2 ochranné obvody, ktoré predstavujú územné vykonávacie jednotky v pôsobnosti S – NP Poloniny: ochranný obvod Havešová – Udava a ochranný obvod Stužica – Rožok. Ochranné obvody sa ďalej členia na ochranné úseky, ktoré majú v gescii jednotliví lesníci, pričom sa jedná o sedem ochranných úsekov Stužica, Veľký Bukovec, Stinská, Ostrá, Grúnik, Havešová a Udava.

Čo sa nám podarilo počas „prvých 100 dní“ zrealizovať:

V oblasti ochrany prírody sme vyznačili 20 km obvodovej hranice svetového prírodného dedičstva Staré bukové pralesy a bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy v novovzniknutej  prírodnej rezervácii Veľký Bukovec. Zrealizované bolo kosenie vlhkomilných lúk v PR Stinská Slatina a vrchoviska v PR Bahno. Zdemontovaná bola časť nepotrebných krmelcov pre zubrov nad Vodárenskou nádržou Starina. Bolo obnovené značenie maloplošných chránených území osadením nových informačných tabúľ. Zrealizovaná bola likvidácia inváznej rastliny – pohánkovca japonského/krídlatky japonskej v k.ú. Stakčín.

V oblasti lesného hospodárstva bol zrealizovaný celý rad právnych úkonov na zápis S-NP Poloniny ako obhospodarovateľa lesných pozemkov V teréne boli vyznačené nové hranice a vyznačených 6200 m3 ťažby dreva na ploche 200 ha, ktoré je v prvom rade učené pre potreby pokrytia palivového dreva pre miestnych obyvateľov.

V oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja bol zriadený nový TCH Príslop – Gazdoráň, číslo 0924, značený červenou farbou. Aktivita bola realizovaná v spolupráci s Klubom slovenských turistov (KST). Nová turistická trasa je dlhá 7 km, má 230 metrové prevýšenie. Zriadenie chodníka si v prvej fáze vyžiadalo náročnú a zdĺhavú legalizáciu, následne práce v teréne: zakopanie chodníka, maľované obvodové značenie, umiestnenie turistických značiek so smerovkami. Chodník vedie na atraktívne miesto, na vrch Gazdoráň s nádhernými pohľadmi na Vodárenskú nádrž Starina i okolité hory, prechádza rovnomennou prírodnou rezerváciou i priľahlými lúčkami a lesnými porastmi, v blízkosti je zaujímavý turistický bod – Náučná geologická lokalita Dara. Východiskovým bodom je dedina Príslop.

Vo vlastnej réžii správy národného parku bolo prečistených 48 km náučných a turistických chodníkov a boli vymenené poškodené informačné tabule. Tzv. oborohy, ktoré ako tradičné prvky ľudovej architektúry boli v národnom parku adaptované na informačné panely, boli na niekoľkých miestach opravené a tie, ktoré nebolo možné opraviť, boli odstránené .

Najdlhšia a najkrajšia dolina národného parku – dolina Zbojského potoka – sa v minulosti stala dolinou intenzívnej ťažby. V okolitých hospodárskych lesoch sa vykonávala intenzívna ťažba s využitím ťažkých mechanizmov. Špinavú a rozbahnenú cestu lemovali bohaté skládky dreva. Z lesných porastov vybiehali zvážnice s hlbokými zárezmi, pretínajúce potoky. Z atraktívneho turistického chodníka vedúceho z Novej Sedlice cez pralesovité časti NPR Jarabá skala na najkrajšie vyhliadkové miesto v území – na Riabu skalu, sa stala v dôsledku hospodárskeho využitia krajiny trasa, ktorú sme turistom boli nútení neodporúčať. Tí, ktorí sa ňou vybrali, sa zarazene pýtali: „Sme naozaj v národnom parku? Ako je možné, že v národnom parku sa vykonávajú takéto rozsiahle a intenzívne ťažby?“ Táto lesná cesta vedúca z Novej Sedlice na známu lokalitu Lúka Medovej baby má výborné predpoklady na zriadenie cyklistického chodníka. Trasa sčasti kopíruje bývalú úzkokoľajku a má nadväzovať na existujúcu cyklotrasu vedúcu do Stakčína. Avšak, LPM, š.p. Ulič z dôvodu prebiehajúcich intenzívnych ťažieb a teda bezpečnosti turistov s touto iniciatívou Správy NP Poloniny v roku 2020 nesúhlasil.

Keďže lesná cesta zostala naďalej v správe LPM Ulič, š. p., v súčasnosti sme požiadali o opätovné súhlasné stanovisko  k zriadeniu cyklotrasy. Opätovnej žiadosti o súhlas bolo vyhovené, keďže väčšina lesov v doline Zbojského potoka prešla pod správu Správy NP Poloniny. Preto sme pristúpili k predĺženiu existujúcej cyklotrasy na Grófske chyžky. Zároveň sa doriešila definitívna verzia cyklistickej 96 km trasy Poloniny Trail. V rámci aktivít na podporu regionálneho rozvoja s nami  Prešovský samosprávny kraj odborne prekonzultoval a boli sme nápomocní pri výbere lokalít a schvaľovacom procese pre vrty na pitnú vodu pre 28 obcí v okrese Snina. S reformou národných parkov súvisí aj Plán obnovy a odolnosti SR a plánovaná transformácia regiónu národných parkov Muránska planina a Poloniny, ktoré prinesú do územia investície. Vďaka tejto reforme bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR pre každý z dvoch národných parkov vyčlenených 7, 96 milióna eur. Podporené projekty budú financované až do výšky 100% výdavkov na oprávnené aktivity. Do výzvy sa zapojili žiadatelia s 36 rozvojovými projektami, z ktorých komisia vyberie najúspešnejšie v septembri.

Medzi delimitované objekty patrí tiež chata Grófske chyžky s priľahlým areálom, ktorý zahŕňa horskú chatu nazvanú pôvodným zabudnutým názvom Leopoldina poľovnícka chata, rybník Na mlákach, Lúku Medovej baby s včelínom a drevenou plastikou Medová baba. Areál bol v krátkom čase vo vlastnej réžii S-NP Poloniny upravený a sprístupnený verejnosti. Dvere horskej chaty sa otvorili dokorán pre návštevníkov. Objekt slúži ako informačné centrum s expozíciou venovanou histórii areálu. Historicky zaujímavé miesto v príjemnom prírodnom prostredí sa stalo atraktívnym miestom pre návštevníkov.

Aj ďalšie delimitované  budovy majú nové využitie. Z budovy lesnej správy v Stakčíne sa stalo detašované pracovisko S-NP Poloniny, kde okrem lesníkov z odboru starostlivosti o ekosystémy sídli aj odbor vonkajších vzťahov (environmentálna výchova a strážcovia). Objekt si vyžadoval drobné murárske práce, vymaľovanie, nákup kancelárskeho nábytku, zavedenie internetového pripojenia. Rozsiahle upratanie, čistenie, opravy si vyžadujú aj robotnícke baraky a chaty, ktoré v minulosti slúžili predovšetkým na poľovnícke účely. Objekty budú transformované na horské chaty s možnosťou ubytovania, s ponúkaným sprievodným programom (možnosť fotografovania, pozorovania zveri, tematické pobyty a pod.).

Správa národného parku svoje aktivity smeruje na zabezpečenie odborného výkladu na náučných a turistických trasách, zaujímavých lokalitách, poskytuje prednášky a environmentálne aktivity, zabezpečuje medializáciu. V priebehu bilancovaného obdobia boli zabezpečené sprievody s odborným výkladom na trasách NCH Pod tmavou oblohou, TCH Gazdoráň, NCH Rožok, NCH Havešová pre záujmové skupiny z rôznych kútov Slovenska, i spoza hraníc (Švajčiarsko), boli zabezpečené environmentálne aktivity pre účastníkov detského tábora KULT.ART a Centrum voľného času Snina. V rámci spolupráce s médiami bola spracovaná séria o svetovom prírodnom dedičstve – karpatských bukových pralesoch pre TASR, ktorej súčasťou boli podcasty. Nová turistická trasa na Gazdoráň bola zviditeľnená v obľúbenej relácii Televíkend (RTVS), o novootvorenom areáli Grófske chyžky sme informovali v TV JOJ, tiež na sociálnych sieťach. Webová a facebooková stránka sú pravidelne aktualizované.

Transformácia je rozhodne náročný proces. V podmienkach národného parku má svoje pozitíva. Do konca kalendárneho roka bude pripravená zonácia národného parku. Zonácia predstavuje jednoducho povedané – rozdelenie národného parku na zóny, do ktorých sa môže zasahovať a ktoré budú nechané prírode pre nerušený priebeh prírodných procesov, čiže sa v nich nebude ťažiť drevo a nijako narúšať prirodzené prostredie. V rámci zonácie bude vyriešená aj ochrana nárazníkovej zóny svetového dedičstva – karpatských bukových pralesov, čím sa dosiahne striktná ochrana najcennejších prírodných hodnôt národného parku. Intenzívne hospodárenie v lesoch nahradíme prírode blízkym obhospodarovaním lesov. V spolupráci so starostami obcí a LPM Ulič, š. p. plánujeme pokryť potrebu palivového dreva pre miestnych obyvateľov z porastov v správe Správy NP Poloniny, ktoré sme na tento účel vyčlenili na základe plánovanej zonácie. Cieľom starostlivosti o lesné ekosystémy už nebude intenzívna hospodárska ťažba pre veľkých odberateľov, ale manažment v zmysle prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Manažmentové opatrenia budú prebiehať v porastoch čiastočne už zmenených lesným hospodárením, s čiastočne zmenenou drevinovou skladbou, narušenou vekovou štruktúrou a priestorovou výstavbou, v porastoch vzniknutých sukcesiou na opustených, v minulosti poľnohospodársky obrábaných plochách, ktoré vyžadujú aktívny manažment. Ide o odbornú činnosť zameranú na zlepšenie stavu lesných biotopov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky ochrany prírody (mimohniezdne obdobie, protierózne opatrenia, atď.). Cestné komunikácie nebudú ničené premávajúcimi ťažkými mechanizmami. Obmedzenie prepravy dreva kamiónmi alebo veľkými nákladnými autami, ktorých čísla boli veľmi vysoké, výrazne zníži uhlíkovú stopu v krajine. Územie sa pre miestnych obyvateľov stane zdravším a  atraktívnejším prostredím. Definícia národného parku, že je to „územie, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad všetky ostatné činnosti“ sa konečne stane realitou. Začína sa proces premeny chráneného územia, ktorého jedným z poslaní je prispieť k rozvoju mäkkého cestovného ruchu, predovšetkým prírode blízkeho turizmu.

Reforma národných parkov predstavuje  historický medzník v ochrane prírody. Je to veľká výzva aj pre Národný park Poloniny – s novou podobou a dôležitými úlohami. Garancia ministerstva životného prostredia, uznanie potrebnej zmeny fungovania ochrany prírody na Slovensku od osobností z vedeckej obce, odborníkov zo Slovenska aj z okolitých chránených území, nadšenie zástupcov odbornej verejnosti i milovníkov prírody a najmä podpora mnohých miestnych ľudí nám dodáva optimizmus a chuť meniť veci,  a taktiež vieru, že po náročnom štarte sa nám otvoria nové možnosti smerovania regiónu.

Text: Ing. Miroslav Buraľ

Fotografie: archív S-NP Poloniny