Pracovná ponuka – projektový manažér

Pracovná ponuka – projektový manažér

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

vypisuje výberové konanie na miesto

projektový manažér

pracovisko: Stakčín, Ulica mieru 193

 

Požiadavky:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa;
 • výhodou prax s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov (EŠIF), prípadne iných grantových schém;
 • skúsenosti s obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou vítané;
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý;
 • vodičský preukaz typu B výhodou;
 • osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

 

Pracovná náplň uchádzača:
 • Manažuje implementáciu projektov EŠIF a Plánu obnovy v súlade so zmluvou o NFP, Príručkou pre žiadateľa a ďalšími pokynmi RO operačného programu.
 • Koordinuje vecnú aj časovú implementáciu a včasné plnenie aktivít projektu. Sleduje napĺňanie indikátorov projektu, vypracováva monitorovacie správy a podieľa sa na príprave podkladov pre žiadosti o platbu. V prípade nezrovnalostí vecného alebo časového plnenia projektu vypracúva návrhy na zmenu projektu.
 • Zabezpečuje komunikáciu s  riadiacim orgánom v súvislosti s implementáciou projektu.
 • Pripravuje podklady pre verejné obstarávanie tovarov a služieb v rámci plnenia aktivít projektu a administratívne zabezpečuje priebeh obstarávaní s nízkou hodnotou.

 

Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše;
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby;
 • pružný pracovný čas;
 • preplatenie PN nad rámec zákona;
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce,
 • možnosť práce aj na home office,
 • ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 12. novembra 2022.

Plánovaný nástup:  november 2022 (po vyhodnotení výsledkov výberového konania).

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je: 1500,- eur.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite na e-mailovú adresu: anna.marinicova@sopsr.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Mariničová (tel.: +421911085687)