Retrospektíva Správy NP Poloniny – 41. a 42. týždeň

Retrospektíva Správy NP Poloniny – tak sme nazvali „obhliadnutie sa“ za našimi aktivitami, činnosťou. Radi by sme Vám krátky report prinášali v 2-týždňových intervaloch s cieľom zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o našej činnosti, tiež poskytnúť základné informácie médiám.
V 41. a 42. týždni sa u nás udialo:
?V oblasti starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny boli odstránené náletové dreviny na lokalite Ruské sedlo za účelom zabezpečenia ochrany prirodzeného druhového zloženia lúčnych ekosystémov s výskytom vzácnych východokarpatských druhov rastlín.
?Vykonaná bola likvidácia invázneho druhu krídlatky japonskej (Reynoutria japonica) na lokalitách v katastrálnych územiach: Snina (pri železničnom priecestí, pri vodnom toku Cirochy), Stakčín (v doline Chotinky, pri vodnom toku Cirocha, za Agrifopom), Belá n/C, Klenová, Kalná Roztoka, Ladomírov.
?V oblasti starostlivosti o lesné ekosystémy a poľovníctvo bola zabezpečená riadená starostlivosť o prirodzené druhové zloženie lesných ekosystémov. Vykonáva sa na 3 lokalitách v katastrálnych územiach Stakčína, Stakčínskej Roztoky a Novej Sedlice.
?V oblasti monitoringu, mapovania a výskumu bol realizovaný zber trusu medveďa hnedého a vyhodnocovanie monitoringu prostredníctvom fotopascí. Aktivita sa realizuje v spolupráci s Frankfurtskou zoologickou spoločnosťou a neziskovou organizáciou Aevis.
?V rámci projektu „Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny“ bola vykonaná kontrola realizovaných opatrení spoločnosťou LPUS-PS Zvala na 11. plochách v k. ú. Zvala v zmysle Zmluvy o starostlivosti. Jednalo sa o ručné kosenie trávnych a trsťových spoločenstiev ako nástroj ochranárskeho manažmentu v chránených územiach na zlepšenie nepriaznivé stavu, resp. udržanie priaznivého stavu na biotope/druhov rastlín a živočíchov.
?Vypracúvajú sa stanoviská v zmysle § 65b ods. 3 zákona o OPaK k oznámeniam o strategických dokumentoch: návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stakčínska Roztoka, návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov, návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Topoľa. Oznámenia o strategických dokumentoch boli zverejnené na stránkach obcí a na webovom a sídle Ministerstva životného prostredia SR (https://www.enviroportal.sk/sk/eia). Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade SNINA, odbore starostlivosti o životné prostredie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu.
?Vypracované bolo stanovisko v zmysle § 65b ods. 3 zákona o OPaK k vydaniu súhlasu orgánu OPaK na použitie chemického posypového materiálu (chlorid horečnatý – SOLMAG) na zimnú údržbu ciest č. II/558 (Stakčín – Ulič), III/3884 (rázc. Topoľa – Runina), III/3885 (rázc. R. Potok – R. Potok), III/3886 (Ulič – Nová Sedlica) v Národnom parku Poloniny a v jeho ochrannom pásme v zimnej sezóne 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.
?Vypracované bolo stanovisko k technickému riešeniu mostných objektov v rámci prípravy projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre stavbu I/74 Snina – Kolonica, preložka cesty, úsek Snina – Stakčín. Pre zabezpečenie prirodzeného prechodu veľkých cicavcov je potrebné zachovať pod mostnými objektmi prirodzené brehy s brehovou vegetáciou na oboch stranách toku pre nadväznosť terénu v čo najväčšej šírke (min. 10 m), resp. pokiaľ to nie je technicky možné, tak minimálne tzv. suchej cesty s prirodzeným povrchom ideálne po oboch stranách toku (min. 0,5 m). Vhodné je doplnenie protihlukových stien takých, aby nepredstavovali riziko pre prelietajúce vtáky a netopiere.
Stále pokračuje preberanie stromov na dožitie (v priebehu uplynulých dvoch týždňov na plochách: JPRL 545A0, 548_1 a 541A0).
?Realizované bolo podujatie nazvané Potulky Poloninami na trase TCH Gazdoráň, ktorého sa zúčastnilo 70 ľudí. Súčasťou akcie bolo čistenie časti rieky Ublianka. Vyzbieralo sa 250 vriec odpadu. Aktivita bola súčasťou celoslovenskej výzvy MŽP SR Čisté Slovensko. Odpad uložený popri cestnej komunikácií medzi obcami Kalná Roztoka a Klenová bol odstránený v spolupráci s príslušnými samosprávami.
?Uskutočnený bol sprievod s odborným výkladom pre 45 účastníkov exkurzie organizovanej OZ Detská železnica Košice na trase TCH Gazdoráň.
?V spolupráci s Klubom slovenských turistov boli na trase červeného TCH Ubľa – Ulič – Nová Sedlica umiestnené turistické smerovníky v lokalite Dunovo (Donovoj), tiež na križovatke spájajúcej turistickú trasu s NCH Rožok. Doplnený bol smerovník na trase TCH Gazdoráň.
?Na trase TCH Gazdoráň boli odstránené zvyšky stromov, ktoré tam ostali po realizátoroch lesohospodárskych opatrení. Na informačnej tabuli označujúcej vstup do PR Gazdoráň boli aktualizované piktogramy.
?V súvislosti s ukončením zážitkového programu Legendárium bol na lokalite Mergancov kameň odstránený trezor s nálepkami.
?V chovnej stanici S-NP Poloniny je aktuálne umiestnený bocian biely, ktorému poskytujeme starostlivosť. V krátkom čase bude prevezený do ZOO Bojnice.
?Na Leopoldinej chate na lokalite Grófske chyžky boli vykonané opravy vonkajších okeníc.
?V spolupráci s DO Fénix bola zriadená geologická lokalita Ladomirov. Jej súčasťou sú tri informačné panely s bohatou fotografickou prílohou.
?V spolupráci s OOCR Horný Zemplín boli pripravené podklady na výmenu poškodených a zničených informačných tabúľ na území NP. Staré informačné tabule budú nahradené novými.
Spracovala: Iveta Buraľová

Starostlivosť o prirodzené druhové zloženie lesných ekosystémov v k. ú. Stakčínska Roztoka.

Približovanie drevnej hmoty konskou silou v porastoch obhospodarovaných Správou NP Poloniny v k. ú. Stakčínska Roztoka.