SEDEM DIVOV POLONÍN – literárna, výtvarná a fotografická súťaž pre deti a mládež okresu Snina

SEDEM DIVOV POLONÍN – literárna, výtvarná a fotografická súťaž pre deti a mládež okresu Snina

Po 3-ročnej nechcenej odmlke prichádzame opäť so známou literárno-výtvarnou súťažou, v tomto roku rozšírenou o fotografickú časť. Našou snahou je prehĺbiť u mladých ľudí vzťah k prírodným, kultúrnym i historickým hodnotám nášho regiónu, podnietiť v nich všímavosť k vlastnej krajine, nenásilnou formou rozšíriť ich poznanie a vedomosti, cez poznanie formovať ich prístup k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva. Vniesť známe motto „poznaj, chráň a miluj“ do praktického života.

Sme obklopení krásnou, divokou prírodou ocenenou známou prestížnou značkou „svetové dedičstvo“.  Región sa hrdí malebnými drevenými chrámami, z ktorých dýcha história, duchovno, zručnosť a pracovitosť našich predkov. Zachovalé vojnové cintoríny navždy pripomínajú smutné, bolestné časy krvou zapísané do zeme, po ktorej kráčame. Aj šikovnosť našich  starých otcov a materí pretrváva dodnes – prostredníctvom tých, ktorí nedovolili tradičným remeslám vymrieť. Je veľa miest, zaujímavostí, kultúrnych i historických osobitostí v tomto kraji, ktoré si zaslúžia náš obdiv, úctu, rešpekt. Sú to naše DIVY POLONÍN. Hľadáme ich SEDEM. Ktoré by to mali byť? Otvorte oči i srdcia a vydajte sa na potulky Poloninami. Nájdite „svojich“ SEDEM DIVOV POLONÍN. Napíšte o nich báseň, prózu, výtvarne ich spracujte alebo umelecky odfoťte. Môžete sa vo svojej tvorbe zamerať na jedno miesto/lokalitu/stavbu/tradíciu/remeslo a pod. alebo na ľubovoľný počet (max. sedem). Svojmu dielu dajte výstižný názov, prípadne ho ocharakterizujte (zdôvodnite svoj výber). Svoje práce odovzdajte na Správe Národného parku Poloniny v Stakčíne alebo v Mestskej knižnici v Snine. Vaše práce budú predstavovať návrhy/tipy na SEDEM DIVOV POLONÍN. Hlasovaním na sociálnych sieťach určíme ich konečný výber a poradie.

Súťaž je rozdelená takto:

Literárna (kategória poézie a kategória prózy) a výtvarná časť:

  1. kategória – žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl 1. – 4. ročníkov
  2. kategória – žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl 5. – 9. ročníkov a 1. – 4. ročníkov osemročných gymnázií

Fotografická časť:

  1. kategória – študenti stredných a odborných škôl, špeciálnych internátnych škôl

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do viacerých častí súťaže. Zaslaním literárnych, výtvarných a fotografických prác do súťaže dáva autor svoj súhlas organizátorovi (Správe Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne) k bezplatnému využitiu prác na prezentačné účely na webovej stránke, na stránke FB, na propagačných materiáloch vydávaných organizátorom bez časového obmedzenia. Súťažné práce musia byť označené menom a priezviskom autora, školou, ročníkom a názvom práce.

Uzávierka súťaže je 17. marca 2023. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v apríli 2023, bude súčasťou pripravovaného kultúrno-výchovného programu pri príležitosti Dňa Zeme konaného v kinosále Domu kultúry v Snine.

Porota zvolená organizátorom vyhodnotí súťažné práce. Ocenení a vecnými cenami odmenení budú víťazi všetkých kategórií na prvých troch miestach. Vybrané práce budú zaradené do virtuálnej výstavnej prehliadky prístupnej na webovej stránke Správy NP Poloniny.

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na mobile 0907 320 059  alebo písomne emailom: iveta.buralova@nppoloniny.sk

Propozície súťaže sú uvedené v .pdf súbore v priloženom odkaze:

Sedem divov Polonín_propozície súťaže.pdf

Tešíme sa na Vaše kreatívne práce

Iveta Buraľová