Vznik Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Vznik Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Na základe novely zákona č. 6/2022 Z. z. zo dňa 14.12.2021, ktorou sa mení a dopĺňa zákon  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa zriaďuje  ku dňu 31.3.2022 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou pod priamou riadiacou činnosťou Ministerstva životného prostredia.

Štatút Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne je zverejnený na našej internetovej stránke v Úvode v záložke → Správa NP → Štatút Správy NP Poloniny.

Súčasne dochádza k zmene v správe lesného majetku štátu v NP Poloniny v územiach so 4. a 5.stupňom ochrany. Zo štátnych podnikov LPM Ulič, š. p. a Lesy SR. Š. p.  bolo delimitačným protokolom na novovytvorenú správu NP Poloniny prevedených 8 350  ha lesných pozemkov, z toho 7399 ha z LPM Ulič, š. p. a 951 ha z Lesy SR, š. p.. Náročný proces delimitácie bol zavŕšený  podpisom delimitačného protokolu povereným riaditeľom LPM Ulič, š. p. a riaditeľom Správy NP Poloniny. Súčasťou delimitácie je aj 23 zamestnancov LPM Ulič, š. p., kde nastáva zmena zamestnávateľa a tešíme sa, že sa dnes stali súčasťou kolektívu Správy NP Poloniny a obohatia náš pracovný tím.

Tento krok je súčasťou reformy ochrany prírody a prináša jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkoch pod jednu strechu. Proces však zďaleka nekončí. Čaká nás proces zonácie národného parku. Zonácia bude prezentovaná verejnosti a po jej akceptovaní miestnym obyvateľstvom bude schválená vládou SR. Po jej prijatí sa presunú pod Správu NP Poloniny ďalšie štátne pozemky na území národného parku v 3. stupni ochrany.

Do 3 mesiacov od dnešného zriadenia správy parku bude pri S – NP Poloniny zriadený poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán – Rada národného parku. Zastúpenie v rade budú mať samosprávy, miestni podnikatelia, vedci a ďalší zástupcovia odbornej verejnosti, či záujmové združenia, pôsobiace na území národného parku.

Veríme, že prvý krok máme úspešne za sebou, a že je začiatkom otvorenej spolupráce so všetkými v regióne s cieľom zlepšiť fungovanie národného parku, jeho vnímanie verejnosťou a nastaviť ho tak, aby sa podporovalo jeho základné poslanie – ochrana prírody a krajiny, a zároveň sa umožnilo ľuďom prírodu zažiť a zabezpečilo sa pozdvihnutie socio-ekonomického rozvoja regiónu vďaka prírode blízkemu turizmu. Iba spoločne to zvládneme.

Zuzana Bartušová